PRIVACYVERKLARING
Stichting Egelopvang Haarlem en omstreken, gevestigd aan Van Oosten de Bruijnstraat 64 2014 VS Haarlem, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

Egel gevonden?


Van Oosten de Bruijnstraat 64
2014 VS Haarlem
0628940779
egelopvanghaarlem@gmail.com
Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Egelopvang Haarlem e.o. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat wij gebruik maken van jouw diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht t.b.v. aanhef correspondentie
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Egelopvang Haarlem e.o. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder en indien nodig relevante gegevens over egels en de
Egelopvang
Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Egelopvang Haarlem e.o. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
Opslag persoonsgegevens
Voor de opslag van persoonsgegevens maakt Stichting Egelopvang Haarlem e.o. gebruik van een Excel bestand om
etiketten te kunnen printen en mailadressen voor de nieuwsbrief en verdere relevante gegevens over egels en de
Egelopvang te kunnen selecteren voor verzending. Daarnaast worden gegevens van de vinder op de papieren
egelstatus geregistreerd, ten behoeve van herplaatsing naar de oorspronkelijke vindplaats.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Egelopvang Haarlem e.o. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent in de praktijk dat wij je persoonsgegevens bewaren
zolang je actief bent voor de Egelopvang. Voor donateurs hanteren we bij niet-actief zijn een termijn van 3 jaar.
Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Egelopvang Haarlem e.o. verstrekt uitsluitend jouw gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Egelopvang Haarlem e.o. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om
je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens door Stichting Egelopvang Haarlem e.o. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
egelopvanghaarlem@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het betreffende verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .
Stichting Egelopvang Haarlem e.o. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Beveiliging persoonsgegevens
Stichting Egelopvang Haarlem e.o. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik te voorkomen.