Bestuur

Voorzitter:                Dickie van Riemsdijk

Penningmeester:    Sander Zonneveld

Secretaris:                Ron van Echteld

Doelstelling (conform de statuten)

  1. Egels die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten, tijdelijk niet zelfstandig in de natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren;
  2. een zo spoedig mogelijk terugkeren van de egels naar de natuur, daarbij wordt zo veel mogelijk voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen;
  3. dat de egels zoveel mogelijk soorteigen gedrag kunnen blijven vertonen na terugkeer naar de natuur;
  4. waar mogelijk voorlichting te geven over de wilde flora en fauna en draagt actief uit, in het bijzonder aan personen die egels ter opvang aanbrengen, dat de inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.

De stichting beperkt zich in haar activiteiten tot datgene wat nodig is voor het bereiken van de doelstellingen.

De stichting zal met de egels geen bedrijfsmatige activiteiten ontplooien en heeft geen winstoogmerk.